Cele i metody szkolenia

Celem Holistycznego Holistycznych Studiów Transpersonalnych® jest zapoznanie studentów z teoriami i metodami pracy terapeutycznej w transpersonalnym ujęciu człowieka.

Celem szkolenia jest także odkrycie własnego potencjału studenta i nauczenie go odróżniania tego potencjału od programów i przekonań, które go ograniczają. Skutkiem odbycia studiów jest w założeniach totalna zmiana nawyków poznawczych i behawioralnych, które powodują, że coś wydaje się możliwe lub niemożliwe. Wiele z takich przekonań zakorzenionych jest w starych wzorcach myślowych (rodem z XVIII i XIX wieku), które nie zostały pozytywnie zweryfikowane przez najnowszą naukę.

Studenci zostaną zapoznani z najnowszymi badaniami w zakresie świadomości. Temat ten jest na tyle szeroki, że obejmuje swym zakresem teorie i badania z dziedzin: rozwoju osobowego, psychosomatyki, osobowości, struktur i systemów, algorytmów rzeczywistości, oddziaływań torsyjnych, matryc morfogenetycznych, traum i wielu innych.

Gośćmi oraz wykładowcami HST będą wybitni wykładowcy z całego świata, pionierzy nauk i praktyk związanych ze świadomością.

Udział w szkole pozwoli także zmienić przekonania na temat rzeczywistości i pozwala doświadczyć intensywnych podróży wgłąb siebie (i rzeczywistości).

Zakładamy, że własne uzdrowienia i samouleczenia stanowią doskonałą podstawę do pracy z innymi.

Inny cel szkolenia to nauka i rozwinięcie określonych sposobów poszerzania świadomości (medytacje, koncentracja, interwencje terapeutyczne, feedback, świadome oddychanie i inne) pozwalające na znacznie większy zakres doświadczania i interpretacji rzeczywistości oraz sprzyjający tworzeniu więzi z innymi na poziomie sieci energetycznych.

Sposoby oraz etapy postępowania w pracy z innymi oraz nauka diagnozy transpersonalnej i psychosomatycznej w oparciu o znajomość działania energii oraz hierarchii będą zilustrowane konkretnymi przykładami z życia oraz fragmentami filmów.

​Zrozumienie dynamiki powstawania struktur i ich samoorganizowania się będzie podstawą ćwiczeń praktycznych oraz refleksji teoretycznej.

Duży nacisk zostanie położony na zdolność odczytywania prawdziwych emocji i „problemów” własnych oraz klientów, zamiast słuchania jego/jej historii. Studenci będą także uczeni wycofania się w odpowiednim momencie (w zależności od stopnia gotowości klienta), sprawdzania hipotez, a także odrzucania znaków, które nie pochodzą z zapisu energo-informacyjnego.

polski